Dofinansowanie z ZUS

SKORZYSTAJ Z DOTACJI Z ZUS NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami już dziś - pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.

ZAPYTAJ O DOTACJE ZUS

Program kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej firmie odprowadzają składki do ZUS minimum za jedną osobę. Ważne jest, abyś nie zalegał ze składkami w ZUS oraz nie zalegał z opłacaniem podatków w US.

W ramach dofinansowania firmy mogą łączyć różne działania – wnioskując o zakup i instalację kilku urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy.

Maksymalna kwota dotacji oraz procentowy udział ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniony od rodzaju i wielkości firmy liczonej ilością osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS.

Rodzaj przedsiębiorstwa liczony jest ilością osób, za które odprowadzane są składki społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioskodawca, który chce przystąpić do konkursu musi posiadać certyfikowany podpis kwalifikowany, nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz z opłacaniem podatków, nie może znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, etc., nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania 300 000,00 zł brutto na działania inwestycyjno-doradcze.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł brutto,

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł brutto.

Profesjonalną pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS oferuje Państwu nasz partner - firma doradcza - www.dotacje-zus.pl Zapraszamy do kontaktu.

ZAPYTAJ O DOTACJE ZUS